Login

Materiály ke GDPR

Azura A-Z servis s.r.o., Mikšovského 836/38, Praha 5 IČO 25765841 svým zákazníkům zajišťuje širokou paletu služeb při poskytování komplexních služeb v oblasti komplexních úklidových služeb, a to jak z oblasti technické, tak i personální.

V rámci zajišťování svých činností provádí Azura A-Z servis s.r.o., která je správcem osobních údajů, jejich zpracování zejména pro tyto účely:

1. Pracovněprávní agendu
2.
Ochranu osob, majetku a obchodních informací


Vzhledem k tomu, že Azura A-Z servis s.r.o. je především společnostní, která poskytuje služby svým zákazníkům, tak z pozice zpracovatele zajišťuje následující agendy obsahující osobní údaje:


1.Komplexní úklidové služby

Informace o zpracování osobních údajů:
 • Právním základem pro zpracování osobních údajů je podle čl. 6. odst. 1 písm. c) GDPR splnění právní povinnosti, která se na Azura A-Z servis s.r.o. vztahuje.

 • Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není Azura A-Z servis s.r.o. uložena zvláštním právním předpisem.

 • Při zpracování osobních údajů u Azura A-Z servis s.r.o. nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.

 • Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

 • Máte právo:

  a.         požadovat umožnění přístupu k osobním údajům,

  b.         požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že osobní údaje zpracovávané u Azura A-Z servis s.r.o. jsou nepřesné),

  c.         požadovat vymazání osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování,

  d.         podat stížnost u dozorového orgánu.

 • Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

 • Svá práva vůči Azura A-Z servis s.r.o. uplatňujte cestou příslušného vedoucího zaměstnance společnosti.

AZURA A-Z Servis, s.r.o.
Volná pracovní místaVolná pracovní místa

Created by © 2009 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek & webdesign